Take a fresh look at your lifestyle.

Vakıflar ve Dernek Yöneticilerinin Mal Bildirimi

Vakıflar ve Kamu Yararına Çalışan Dernek Yöneticilerinin 2020 Yılı Mal Bildirimi Yenileme Zorunluluğu.

Vakıflar ve Kamu yararına çalışan derneklerin halen görevde bulunan yöneticileri, 2020 Şubat ayının sonuna kadar Mal Bildirim Beyanlarını yenilemek zorundadır. Mal Bildirim Beyan formunu haberimizin sonunda bulabilirsiniz.

A-MAL BİLDİRİM BEYANI

Bilindiği üzere 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun, Mal bildiriminde bulunacaklar başlıklı 2’nci maddesinin (f) fıkrası,

f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri,”

Aynı maddenin (c) fıkrası ise

c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları,”

Hükümlerine amirdir.

Diğer taraftan aynı kanunun 6’ ncı maddesi ile “Mal Bildirim beyanının verilmesinin zamanı” düzenlenmiş olup buna göre; Vakıfların idare organlarında, kamu yararına çalışan derneklerin yönetim ve denetiminde ve yine Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Derneğinin yukarıda izahı verilen 2/c fıkrasında bahsi geçen görevlere başlayanlar,

Mal Bildirimlerine ilişkin beyanlarını;

1- Göreve atanma esnasında,

2- Mal varlıklarında önemli bir değişiklik olması halinde malik olmalarını veya elden çıkmasını takip eden bir ay içinde,

3- Vakfın Yönetim Kurulu üyeliğine, Kamu Yararına Çalışan Derneklerin ise Yönetim ve Denetim Kurullarındaki görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

4- Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklerde yukarıda sayılan görevlerin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

Vermek zorundadırlar.

B-MAL BİLDİRİM BEYANINI YENİLEMEK ZORUNDA OLANLAR

 • Vakıfların İdare organlarında(Vakfın Yönetim Kurulunda) görevli olanlar,
 • Cumhurbaşkanlığı Kararı ile (02/07/2018’den önce Bakanlar Kurulu Kararı) “Kamu yararına çalışan dernek” statüsü verilmiş olan derneklerin Yönetim Kurulu Üyeleri,
 • Cumhurbaşkanlığı Kararı ile (02/07/2018’den önce Bakanlar Kurulu Kararı) “Kamu yararına çalışan dernek” statüsü verilmiş olan derneklerin Denetim Üyeleri,
 • Türk Hava Kurumunun Genel Yönetim ve Merkez Denetleme Kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde görev alanlar,
 • Türk Hava Kurumunun Şube Başkanları,
 • Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında (yönetim, denetim ve tüzük gereği kurulan diğer merkezi kurullar) ve Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar,
 • Türkiye Kızılay Derneğinin Şube Başkanları,

C-MAL BİLDİRİM BEYANININ YENİLENMESİ

Yukarıdaki bölümünde izah edilen görev, hal ve durumlarda 3628 Sayılı kanun gereği mal bildiriminde bulunması zorunlu olan kişiler, bu kanunun aşağıda detayı verilen 7’ nci maddesi amir hükümleri kapsamında belirlenen durumlarda da bu beyanlarını yenilemek zorundadırlar.

Bildirimin yenilenmesi

Madde 7 – Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar.

Yasanın yukarıda ki madde hükmünden de anlaşılacağı üzere 2020 yılı mal bildirim beyanlarının yenilenme yılı olup Vakıfların idare organlarında, kamu yararına çalışan derneklerin yönetim ve denetiminde ve yine Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Derneğinin yasanın 2/c fıkrasında bahsi geçen görevlerinde bulunanlar, 2020 yılının şubat ayının son gününe kadar mal bildirim beyanlarını yenilemelidirler.

D-MAL BİLDİRİM BEYANININ VERİLECEĞİ MERCİLER

 • Vakıfların idare organlarında(yönetim kurulunda) görev alanlar için, Vakıflar Genel Müdürlüğüne,
 • İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 22.04.2019 tarih ve 2019/7 sayılı Genelgesi gereğiTürk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Derneğinin genel yönetim ve merkez denetim kurulu üyelerinin mal beyanı Ankara Valiliğine (İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü),
 • İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 22.04.2019 tarih ve 2019/7 sayılı Genelgesi gereği kamu yararına çalışan derneklerin genel yönetim ve merkez denetim kurulu üyelerinin mal beyanı dernek merkezinin bulunduğu İl Valiliklerine (İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü),
 • Türk Hava Kurumu, Türkiye Kızılay Derneği şube başkanları için, bulundukları il valiliklerine(İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü),
 • Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görevli çalışanlar için, kurum ve dernek genel başkanlığı,

E-EŞLERİN MAL BİLDİRİMİ

Her ikisi de Vakıfların idare organlarında, kamu yararına çalışan derneklerin yönetim veya denetiminde yine Türk Hava Kurumu veya Türkiye Kızılay Derneğinin yasanın 2/c fıkrasında bahsi geçen görevlerinde bulunan eşlerden herbiri, ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadır.

Bu görevlerde bulunup münferiden beyan veren eşlerden herbiri, eşi ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını bildirirler.

F-MAL BİLDİRİMİNE KONU VARLIKLAR

Vakıfların idare organlarında, kamu yararına çalışan derneklerin yönetim ve denetiminde ve yine Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Derneğinin yasanın 2/c fıkrasında bahsi geçen görevlerinde sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan;

a) Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dâhil),

b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki;

1) Para ve para hükmündeki kıymetli kâğıtları,

2) Hisse senedi ve tahvilleri,

3) Altın ve mücevheratı,

4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları,

5) Hakları,

6) Alacakları,

7) Borçları,

8) Gelirleri,

Mal bildirim beyanı ile bildirirler.

(b) bendinde belirtilen mal, hak, alacak, borç ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir. Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur.

G-BİRDEN FAZLA MAL BİLDİRİMİ

Vakıfların idare organlarında, kamu yararına çalışan derneklerin yönetim ve denetiminde ve yine Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Derneğinin yasanın 2/c fıkrasında bahsi geçen görevlerinde sayılanlardan aslen Kamu Görevlisi olup asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla ikinci olarak bu görevleri yürütenler (yönetim kurulu, denetim kurulu veya danışma kurulu üyeliği gibi) ya da vekâleten tedvir edenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar.

Vakıfların idare organlarında, kamu yararına çalışan derneklerin yönetim ve denetiminde ve yine Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Derneğinin yasanın 2/c fıkrasında bahsi geçen görevlerinde sayılanlardan aslen Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı Kanuna göre birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine mal bildiriminde bulunurlar. Ancak, mal bildiriminde bulunulan mercii, diğer kuruma da bilgi vermekle yükümlüdür.

H-CEZAİ HÜKÜMLER VE MÜEYYİDE

Mal Bildiriminin yenilenmesi yasal bir zorunluluk olup bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler, 3628 Sayılı Kanunun “Ceza Hükümleri” başlıklı 10’ ncu maddesi “…mal bildiriminde bulunmayanlara üç aya kadar hapis cezası verilir.” amir hükmünce tecziye edilecek olup, mal bildirimine ilişkin beyanında gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar ise filleri kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmektedir.

EK: 3628 Sayılı Yasaya Göre 2020 Mal Bildirim Beyanı.xls Formu

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemizi geliştirmek için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız. Nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kapat Daha Fazla Pilgi

X